Information

På grund av inaktivitet kommer du automatiskt att loggas ut inom nedan angiven tid. Klicka på ”Förläng session” för att förlänga din session med ytterligare 30 minuter.

Du loggas automatiskt ut om:

Om du vill undvika att bli automatiskt utloggad kan du bocka i rutan ”Kom ihåg mig” nästa gång du loggar in. Funktionen finns på startsidan vid fältet där du fyller i ditt användarnamn och lösenord

Vill du få dagliga mail om upphandlingar och inköp från både offentlig och privata sektor?
Gratis test
Upphandling
Upphandlare

Legal services

|

Ministerstvo na pravosadieto

Summering
Annons
Vänligen se förfrågningsunderlaget/beskrivningen för information om var anbudet skall lämnas. Du kan även hitta kontaktuppgifter under fliken "Upphandlare".
Du kan lägga in en påminnelse om upphandlingen i din kalender

Notera att anbudet för denna upphandling inte kan lämnas in via Mercell
Procedur
Ej tillämpligt
Contract
Tjänstekontrakt
EU dokumentnr.
129640-2013
Förordning
Not specified
Dokument
förhandsmeddelande
Tilldelningskriterier
Ingen uppgift
Publiceringsdatum
2013-04-19 04:23
Beskrivning
Det finns ingen beskrivning i det angivna språket. Välj ett annat språk eller se EU-blankett.
 

Prior information notice

Services

2013/S 077-129640

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

For the attention of: Telephone: Fax: Ministerstvo na pravosadieto, ul. „Slavyanska“ No. 1, Mariya Petrova, 1040 Sofiya, BULGARIA +359 29237503 +359 29813445

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.justice.government.bg

Address of the buyer profile: www.justice.government.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Section II.B: Object of the contract (Supplies or services)

II.5) Common procurement vocabulary (CPV)

79100000

Description

Legal services .Original text:

Обявление за предварителна информация

Услуги

2013/S 077-129640

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

На вниманието на: Телефон: Адрес за електронна поща: Факс: Министерство на правосъдието000695349, ул. „Славянска“ № 1, Мария Петрова, 1040 София, БЪЛГАРИЯ +359 29237503, Maria_Petrova@justice.government.bg +359 29813445

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.justice.government.bg

Адрес на профила на купувача: www.justice.government.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2) Вид на възлагащия орган

Друго: правосъдие

I.3) Основна дейност

Друго: правосъдие

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Подготовка и изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедеяване на Автоматизирана информационна система (АИС) "Бюра съдимост" дейност 2 в рамките на подадено на 29.06.2012 г.проектно предложение на тема: "Изграждане и внедряване на АИС "Бюра съдимост" по Оперативна програма "Административен капацитет".

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите

Категория услуга № 27: Други услуги

гр. София.

код NUTS BG

II.3) Информация относно рамковото споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не

II.4) Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:

Подготовка и изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедеяване на Автоматизирана информационна система (АИС) "Бюра съдимост" дейност 2 в рамките на подадено на 29.06.2012 г.проектно предложение на тема: "Изграждане и внедряване на АИС "Бюра съдимост" по Оперативна програма "Административен капацитет".

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 19 166,67 BGN

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)

79100000

II.6) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане

II.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

II.8) Допълнителна информация:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

III.2) Условия за участие

III.2.1) Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Оперативна програма "Административен капацитет".

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:

17.4.2013

Legal services

|

Ministerstvo na pravosadieto

Upphandlare
Mariya Petrova
ul. „Slavyanska“ No. 1
1040 Sofiya
BULGARIA
Importera Excel
Versionsändringar
 
Mercell Svenska AB • Kungsgatan 34 • 411 19 Göteborg • • +46 31 36 06 00 0